Ochrana osobních údajů

Cílem těchto informací je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje společnost shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které společnost zpracovává. Kontakt na pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů: info@kvalitar.cz

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A PO JAKOU DOBU O VÁS OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje a citlivé údaje Společnost zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Vedeme databázi osobních a citlivých údajů svých klientů a jsme správci těchto údajů: • osobní údaje a citlivé údaje, které Společnost získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb, • osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, • osobní údaje umožňující Společnosti kontakt s Vámi, • osobní údaje související se vzájemnými vztahy Společnosti a klienta. Osobní údaje Společnost zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování Společnost přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ, JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy). Pro účely vedení obchodní dokumentace a další účely související s poskytováním služeb Společnosti, a souvisejících činností na základě plnění zákonných povinností správce. Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb. Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů. * * V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je Společnost vázána. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je Společnost povinna ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem Společnosti. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně Společnosti udělit.

KOMU MŮŽEME A / NEBO MUSÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT? Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy Společnosti poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.; Našim zpracovatelům, kteří pro Společnost provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy; Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku; Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ? Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás Společnost zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na na e-mailové adrese: info@kvalitar.cz Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Společností zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o: • účelu zpracování osobních údajů, • kategorii dotčených osobních údajů, • příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů, • době, po kterou budou osobní údaje uchovávány, • zdrojích osobních údajů, • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Společnost Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může Společnost požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné. V případě, že jste osobní údaje poskytli Společnosti na základě souhlasu, máte právo: • získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, • na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany Společnosti k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete Společnost požádat o: • opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti), popřípadě • omezení (blokaci) zpracování. Společnost Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti. Svou žádost můžete zaslat na: info@kvalitar.cz Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 111 web: www.uoou.cz

ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pro náležité a správné zpracování je třeba Společnosti oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.